P e ł n a   o f e r t a


Suche karmy dla psów
Suche karmy dla kotów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla kotów
Akcesoria dla psów
Zabawki dla psów
¦rodki pielęgnacyjne dla psów
¦rodki przeciw pasożytom dla psów
Pokarmy sypkie dla gryzoni
Pokarmy sypkie dla ptaków
Pokarmy dla ryb akwariowych
Inne
Pozostałe artykuły dla psów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla kotów
Pokarmy dla gadów i płazów
Smakołyki dla kotów
Smakołyki dla psów
¦rodki pielęgnacyjne dla kotów
¦rodki przeciw pasożytom dla kotów
Zabawki dla kotów
Akcesoria dla kotów
Pozostałe artykuły dla kotów
Kolby i inne pokarmy formowane dla gryzoni
Smakołyki dla gryzoni
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla gryzoni
Akcesoria i zabawki dla gryzoni
Klatki i transportery dla gryzoni
Kolby i smakołyki dla ptaków
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla ptaków
Akcesoria i zabawki dla ptaków
Klatki dla ptaków
¦rodki pielęgnacyjne dla ptaków
Pozostałe artykuły dla gryzoni
preparaty akwarystyczne
akcesoria akwarystyczne
Pokarmy dla ryb sadzawkowych
preparaty do sadzawek i oczek wodnych
akcesoria do sadzawek i oczek wodnych


 

REGULAMIN
 
Sklep internetowy PetService.pl jest wł‚asno¶ci±… i prowadzony jest przez PPUH PET SERVICE Sp. Jawna z siedzib±… w D±…browie Górniczej 41-300 ul. 11 Listopada 1, NIP 629-229-56-13, Regon 240007281,
rachunek bankowy w ING BANK ¦LˇSKI nr 76 1050 1272 1000 0022 9357 5664.
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień„
  1. Sklep internetowy PetService.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za po¶›rednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.petservice.pl.
  2. Zamówienia od Klientów s±… przyjmowane przez stronę™ www.petservice.pl. Natychmiast po zł‚ożeniu zamówienia Klientowi przekazywana jest drog± elektroniczn± wiadomo¶ć, że zamówienie dotarł‚o do Sklepu.
  3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
   1. w przypadku zamówienia pł‚atnego przy odbiorze lub przelewem, jego realizacja rozpoczyna się™ od momentu odebrania drog±… elektroniczn±… przez Sklep wiadomo¶›ci od Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończ±…cej skł‚adanie zamówienia,
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostę™pny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W takim szczególnym przypadku czasowej niedostępno¶›ci cz궛ci towarów obję™tych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czę›ciowa realizacja lub anulowanie cał‚o¶›ci zamówienia).
  5. W przypadku, gdy towar jest niedostę™pny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwo¶ć‡ jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
  6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień„ nastę™puje według kolejno¶›ci wpływania potwierdzonych zamówień„ na te towary, aż do wyczerpania się zapasów obję™tych t±… form±… sprzedaży.
  7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży, który każdorazowo jest doł±…czany do zakupionego towaru. Wystawiany jest on po skompletowaniu i przygotowaniu do wysył‚ki zamówionego towaru. Na życzenie Klienta wystawiana i przesył‚ana jest faktura Vat na zakupiony towar.
  8. Klient może wprowadzać‡ zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu sprzedaży lub faktury.
  9. Składaj±…c zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę™ na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Pet Service.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie s± niezbę™dne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialno¶ć‡ za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  10. Dane osobowe s±… chronione zgodnie z Ustaw±… z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiaj±…cy dostęp do nich osób trzecich.
 2. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów podawane s±… w zł‚otych polskich i zawieraj±… podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wi±ż±…ca w chwili zł‚ożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj±…cych się™ w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu b±dĽ wprowadzania w nich zmian.
  4. Koszty dostawy.
Aktualna tabela zawieraj±ca informacje o kosztach dostawy dostę™pna w zakł‚adce „Dostawa na terenie kraju”.
 1. Czas realizacji zamówienia
1.  Standardowy przewidywany czas realizacji zamówienia w przypadku obecno¶ci towaru w magazynie ogranicza się™ do 1 dnia roboczego (24 h). W takim przypadku produkt zaopatrzony jest okre¶leniem „wysył‚amy w ci±…gu 24 h”. Jest to czas, który upł‚ywa od momentu przyję™cia zamówienia do chwili jego przeznaczenia do wysył‚ki ze Sklepu, przy czym uwzglę™dniane s±… tu tylko dni robocze.
2.  Czas realizacji zamówienia w przypadku czasowego braku towaru na magazynie okre¶la się™ w zależno¶›ci od spodziewanego terminu jego dostawy, jako: a/„wysyłamy w ci±…gu 3-5 dni roboczych”, b/ „wysył‚amy w ci±…gu 7 dni roboczych, c/ „skontaktuj się™ z nami”. W przypadku opcji ostatniej, tak okre¶›lony produkt może wej¶ć‡ na nasz magazyn po okresie dłuższym niż 7 dni roboczych lub jest przeznaczony do odbioru osobistego, z uwagi na poważne ryzyko jego uszkodzenia podczas wysył‚ki (np. klatki).
3.  Termin otrzymania przesył‚ki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Sposoby i czas dostawy do odbiorców na terenie cał‚ej Polski, to:
1.  Poczta Polska przesył‚ka biznesowa Kurier48 - przewidywany czas dostawy do 2. dni roboczych.
2.  Przesyłka kurierem - przewidywany czas dostawy 1-2 dni roboczych.
3.  Odbiór osobisty - przewidywany czas oczekiwania na odbiór do 3 dni roboczych.
4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialno¶ci za niedostarczenie towaru lub opóĽnienie w dostawie spowodowane błę™dnym lub niedokł‚adnym adresem podanym przez Klienta oraz nie podaniem przez niego nr telefonu kontaktowego.
 1. Formy płatno¶›ci
  1. Klient może wybrać‡ nastę™puj±…ce formy pł‚atno¶›ci za zamówione towary z dostaw±… na terytorium Polski:
   1. płatno¶ć‡ przy odbiorze: należno¶ć‡ pobiera listonosz lub kurier,
   2. przelewem bankowym na konto sklepu,
 2. Reklamacje
  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodz±… z legalnego Ľródła, s±… oryginalne i posiadaj±… gwarancję™ jako¶›ci producenta.
  2. Klientowi przysługuje prawo do zł‚ożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
   1. wad fabrycznych,
   2. uszkodzeń„ mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
   3. niezgodno¶ci towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku Klient po weryfikacji stanu i zawarto¶›ci przesył‚ki powinien obowi±zkowo nie przyj±ć‡ jej od kuriera/pracownika Poczty lub po póĽniejszym stwierdzeniu wad fabrycznych odesł‚ać‡ towar zwykł±… przesyłk±… pocztow±… pod adres sklepu:
PPUH PET SERVICE Sp.J., 41-300 D±browa Górnicza, ul. 11 Listopada 1.
Do odsyłanego towaru należy doł±…czyć‡ dowód sprzedaży lub fakturę™.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesył‚ek odsył‚anych za pobraniem oraz nie uwzglę™dnia reklamacji dotycz±…cych uszkodzeń„ mechanicznych towaru i jego niezgodno¶ci z zamówieniem, bez doł±…czenia do reklamacji Protokoł‚u Szkody uzyskanej od kuriera/pracownika Poczty.
  1. Reklamacje rozpatrywane s±… najpóĽniej w ci±…gu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesył‚ki zza reklamowanym towarem.
   W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowarto¶›ciowy, a je¶›li bę™dzie to już niemożliwe (na przykł‚ad z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowarto¶ć‡ ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
   Koszty zwi±…zane z odesł‚aniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  2. Nie stanowi± podstawy reklamacji różnice w wygl±dzie towarów dostarczonych z zamówionymi, ogl±…danymi na stronie www Sklepu, które to różnice mog± wynikać‡ z innych ustawień„ (parametrów) monitora Klienta.
  3. W przypadku wad fabrycznych Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ci±…gu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ci±gu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodno¶ci towaru z umow±.
 1. Prawo odst±…pienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustaw±… z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno¶›ci za szkodę wyrz±…dzon± przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować‡ z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ci±…gu 10 dni od daty odebrania przesył‚ki.
   Jest to możliwe tylko wółwczas, gdy towar nie był‚ używany, kopiowany ani nie został‚ w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary musz±… być‡ kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mog±… być‡ zwrócone po zdję™ciu folii lub usunięciu zabezpieczeń„, zniszczeniu pudeĹ‚ka. Pł‚yty CD, pł‚yty DVD, kasety MC oraz produkty kosmetyczne musz±… być‡ zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudeł‚ko). Produkty kosmetyczne nie mog±… nosić‡ innych ¶ladów używania.
  2. Zwracany towar należy odsył‚ać‡ razem z otrzymanym dowodem dostawy lub faktur±….
  3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Kwota ta zostanie zwrócona w ci±…gu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsył‚anych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest mię™dzy Klientem a PPUH PET SERVICE Sp. Jawna. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostę™pnienie istotnych postanowień„ zawieranej umowy nastę™puje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesył‚k±… dowodu sprzedaży lub faktury VAT.
  2. S±…dem wła¶›ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj±…cych z umowy sprzedaży jest s±…d wł‚a¶›ciwy dla siedziby pozwanego lub s±…d wł‚a¶›ciwy dla miejsca wykonania umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj±… zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno¶›ci za szkodę™ wyrz±…dzon±… przez produkt niebezpieczny.
  4. Niniejszy Regulamin obowi±zuje od dnia 01-06-2011.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowi±zuj±… od daty opublikowania ich na stronie www.PetService.pl.